Статистика у спорту

Za pripremu ispita iz predmeta Statistika u sportu strukovnih studija, potrebno je proučiti sledeće teme:

  1. Osnovni pojmovi, entiteti, varijable, vrste podataka...
  2. Organizacija i prikaz podataka
  3. Deskriptivne karakteristike distribucije varijabli
  4. Razlike između dve grupe - t test
  5. Modeliranje praćenja sportskog događaja

Prezentacije su orijentacionog karaktera. Za pripremu završnog testa možete preuzeti knjigu u biblioteci fakulteta (Priprema elementarnih ststističkih metoda u kineziologiji).

Prof. dr Željko Krneta

ВРХ