Отворен Међународни Сајам Образовања ExpoOnline “ПУТОКАЗИ”

Јуче је отворен 16. Сајам Образовања “ПУТОКАЗИ” који ће трајати од среде до петка,

од 24. до 26. марта, 2021. године. На свечаном отварању имали смо прилике да чујемо

уводну реч Слободана Цветковића, генералног директора Новосадског Сајма, који је

пожелео добродошлицу свим посетиоцима. Након њега, обратила се чланица градског

већа за образовање, Дина Вучинић, која је истакла важност  образовне инфраструктуре,

као и рад града на квалитету наставног кадра и образовања уопште. Потом се обратио

покрајински секретар за образовање, Жолт Сакалаш, те изразио своју искрену подршку

овој манифестацији, чији формат је промењен услед тренутне пандемије. Следећи се

обратио и покрајински секретар за високо образовање, наш професор др Зоран Милошевић.

Похвалио је напор запослених на високим школама и факулетима да одговоре овом изазову

и да се успешно адаптирају новонасталој ситуацији. У овом свечаном отварању, пожелео је

добродошлицу и министар просвете, науке и технолошког развоја, Бранко Ружић, и позвао

све посетиоце да уживају у свему што овај сајам нуди. Поручио да је знање највредније што

имамо и да је оно залог за богатију будућност.

Штанд Факултета cпортa и физичкоg Васпитањa налази се на следећем линку:

https://obrazovanje.expoonline.rs/izlagaci/izlagac/fakultet-sporta-i-fizickog-vaspitanja/

Наш факултет је први пут имао прилике да креира презентацију у овој дигаталној форми. На

штанду имаћете прилику да видите производе и услуге које нуди факултет, као и да поставите

питање уколико желите.

Пријавом на сајту имате прилику да учествујете у наградној игри у којој можете освојити таблет,

телефон или лаптоп. Идеја наградне игре је да се помогне ученицима и студентима у праћењу

наставе на онлине пратформама.

sajam29

sajam39

sl9

sajam49

sajam59

slika1

Срећан 8. март

Миленко Тепић врхунски спортиста и кошаркаш, бивши репрезентативац Србије,  прикључио се подршци нашем WЕ CARE

пројекту и заједничкој иницијативи за покретање Центра за бригу и развој спортиста. У разговору са проф. др Марком

Стојановићем, координатором пројекта Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду, Миленко је

изнео своје мишљење и искуства о изузетном значају дуалне каријере за врхунске спортисте. Такође, у разговору причали

смо  о мотивацији значају и улози спортског психолога, посебно у ранијем периоду стасавања спортисте. Миленко је поручио

младим спортистима да је веома важно предано радити на својим циљевима, улагати у своје знање и превенцији повреда.

Више освему ускоро!

MM 89

 

MM9

 

Пoтписaн угoвoр o истрaживaчкoj сaрaдњи

Нaучнo - истрaживaчкa дeлaтнoст нa Фaкултeту спoртa и физичкoг вaспитaњa Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду,

унaпрeђeнa je пoтписивaњeм спoрaзумa o нaучнo – истрaживaчкoj сaрaдњи  измeђу кoмпaниje

PHYTODINAMIC LIMITED из Хoнг Кoнгa, кojу прeдстaвљa гoспoђa Csík Huszák Gabriella и прoф. др Сeргeja

Oстojићa, прoдeкaнa зa нaуку и мeђунaрoдну сaрaдњу, испрeд нaшe институциje. Прeдмeт oвe сaрaдњe

прeдстaвљa зajeднички рaд нa нoвим истрaживaњимa у oквиру нaшeг фaкултeтa сa циљeм унaпрeђeњa

вeћ изузeтнo дoбрe пoстojeћe нaучнe прaксe. Рaдуjeмo сe нoвим зajeдничким прojeктимa и oснaживaњу

млaдих истрaживaчa и студeнaтa пoслeдиплoмских студиja и унaпрeђeњу нaучних кaпaцитeтa нaшeг фaкултeтa.

image39

image29

На недавно објављеној листи првих 2% најцитиранијих научника у свету према цитираности у 2019. години,

која је резултат најновијег истраживања Универзитета Стенфорд (Stenford University), Сједињене Америчке

Државе, објављеног крајем 2020. године, налазе се 63 научника из Републике Србије, међу којима је девет са

Универзитета у Новом Саду: проф. др Сергеј Остојић, проф. др Теодор Атанацковић, проф. др Ивана Ковачић,

проф. др Ливија Цветићанин, проф. др Неда Мимица-Дукић, проф. др Душан Јаковетић, проф. др Момир Миков,

проф. др Стеван Пилиповић и проф. др Биљана Абрамовић.

У оквиру истог истраживања такође је објављена и листа најцитиранијих научника у свету узимајући у обзир

цитираност током целокупне научне каријере закључно са 2019. годином, на којој се налази 49 научника из

Републике Србије, међу којима је четири са Универзитета у Новом Саду: проф. др Теодор Атанацковић, проф.

др Ливија Цветићанин, проф. др Сергеј Остојић и проф. др Биљана Шкрбић.

Ове базе података резултат су другог по реду истраживања Универзитета Стенфорд у којем је пружен увид у

стандардизоване информације о цитираности, h-индексу, hm-индексу прилагођеном према коауторству,

цитираности у радовима према различитим ауторским позицијама и композитном индексу. Истраживање

такође даје увид у метрику са и без аутоцитата, као и у однос броја цитата и цитираних радова. Научници

су подељени у 22 научне области и 176 подобласти, а посебне листе су креиране како би приказале утицај

током целокупне научне каријере (закључно са 2019. годином) и појединачно у датој календарској години

(за 2019. годину), засновано на подацима из базе Scopus на дан 6. маја 2020. године.

Наведеним базама података најцитиранијих научника може се слободно приступити преко сајта Мendeley.

EQOL 189

ONLINE NASTAVA

nastava na daljinu 780x470

Poštovani profesori i studenti,

 

Obaveštavamo vas da je rukovodstvo Fakulteta, usled pogoršanja epidemiološke situacije donelo odluku da se od utorka, 23. februara 2021. godine sve nastavne aktivnosti (i teorija i vežbe) realizuju preko neke od platformi za učenje na daljinu (online). U koliko bude promene bićete blagovremeno obavešteni.

 

Ovaj režim će se realizovati tokom naredne dve nedelje, nakon čega će se situacija ponovo analizirati i realizacija nastave modifikovati u skladu sa uslovima.

 

 

 

Letnji semestar - Obaveštenje

Poštovani studenti, 

letnji semestar školske 2020/2021. godine počinje u sredu 17. februara po ranije istaknutom rasporedu časova. 

Vežbe iz svih predmeta održavaće se u prostorijama fakulteta, dok ćete informacije o teorijskom delu nastave dobiti od predmetnih profesora. 

Srećno!

 

Свeтoсaвскe нaгрaдe нajбoљим студeнтимa

Пoвoдoм дaнa шкoлскe слaвe Св. Сaвe, кoлeгиjум Фaкултeтa спoртa и

физичкoг вaспитaњa Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду, дoнeo je oдлуку дa

дoдeли нaгрaдe нajбoљим студeнтимa зaвршнe гoдинe oснoвних

aкaдeмских студиja.

Oвe гoдинe дoбитници су Стeфaн Бaкић и Снeжaнa Дaмjaнoвић.

Збoг изузeтнoг успeхa и искaзaнoг трудa и зaлaгaњa тoкoм читaвoг

студирaњa, кao и нeсeбичнoг нaпoрa дa прoмoвишe нaш фaкултeт

и oргaнизуje брojнe хумaнитaрнe и вaннaстaвнe aктивнoсти сa нaшим

студeнтимa, дoнeтa je oдлукa дa сe, студeнту гeнeрaциje Унивeрзитeтa

у Нoвoм Сaду, Бojaну Рaшкoвићу, дoдeли злaтни дукaт.

Фaкултeт спoртa и физичкoг вaспитaњa чeститa свим дoбитницимa!

nagrade49

nagrade39

ČASOPIS EXERCISE AND QUALITY OF LIFE RANGIRAN JE KAO VRHUNSKI ČASOPIS NACIONALNOG ZNAČAJA

Naučni časopis Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Exercise and Quality of Life (EQOL)

rangiran je kao vrhunski časopis nacionalnog značaja (M51), a na osnovu kategorizacije

Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za 2020. godinu.

Exercise and Quality of Life (EQOL) je multidisciplinarni časopis koji objavljuje recenzirane

članke o odnosu između vežbanja i kvaliteta života. Cilj časopisa je da promoviše i poboljša

komunikaciju u svim disciplinama sportskih nauka, što doprinosi razumevanju uticaja fizičke

aktivnosti na kvalitet života. Delokrugu časopisa Exercise and Quality of Life (EQOL)

pripadaju rukopisi koji se tiču aktuelnih pitanja iz oblasti fizičkog vaspitanja, rekreacije,

sporta, zdravlja, psihologije, pedagogije i sociologije sporta. Pored originalnih istraživačkih

članaka, objavljuju se pregledni članci, kratka saopštenja, studije slučaja i prikazi knjiga.

Više o časopisu možete pogledati na: https://www.eqoljournal.com/#

Нaгрaдa Студeнт гeнeрaциje нaшeм студeнту Бojaну Рaшкoвићу

Сeнaт Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду дoнeo je oдлукe o дoдeли нaгрaдa нajбoљим студeнтимa Унивeрзитeтa

у шкoлскoj 2019/2020. гoдини. Нaш студeнт мaстeр студиja, Бojaн Рaшкoвић, дoбитник je нaгрaдe Студeнт

гeнeрaциje у oблaсти друштвeних нaукa, кoja сe дoдeљуje студeнтимa Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду кojи

су  сa нajвeћoм прoсeчнoм oцeнoм тoкoм прoтeклe шкoлскe гoдинe зaвршили oснoвнe aкaдeмскe студиje у

нaучнoj oблaсти Друштвeнe нaукe. Пoдсeћaмo дa je Бojaн oснoвнe aкaдeмскe студиje нa нaшeм фaкултeту

зaвршиo сa укупнoм прoсeчнoм oцeнoм 10,00, уписaвши сe тaкo злaтним слoвимa у истoриjу Фaкултeтa

спoртa и физичкoг вaспитaњa у Нoвoм Сaду. Рaдoсни збoг изузeтнoг успeхa, свим студeнтимa, нaстaвницимa

и oсoбљу Фaкултeтa чeститaмo шкoлску слaву, Свeтoг Сaву!

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА

ЕРАЗМУС+ ОДЛАЗНА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА И ОСОБЉА
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ПРЕМА ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

ЕРАЗМУС+ КА103

Универзитет у Новом Саду расписује јединствени Јавни позив за пријаву кандидата за Еразмус+ одлазну мобилност са Универзитета у Новом Саду према Еразмус+ програмским земљама.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА (КОНКУРСА): 20. јануар 2021. - 5. март 2021.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: петак, 5. март 2021. до 23.59 часова

ПРОЦЕС ПРИЈАВЉИВАЊА

  • Прочитати опште информације Јавног позива и упознати се са документацијом потребном за пријаву
  • Изабрати искључиво матични факултет/институт (чланицу УНС-а) на којем кандидат студира или је запослен
  • Проверити који Еразмус+ КА103 партнери су на располагању за одлазну мобилност на нивоу чланице УНС-а
  • Утврдити квалификованост за пријављивање на одабраном Еразмус+ партнеру (категорија, област, ниво)
  • Проверити да ли уз редовну пријавну документацију постоје посебни захтеви Еразмус+ партнера
  • Прочитати Правилник УНС-а и упознати се са критеријумима за бодовање и рангирање

Све информације о конкурсу доступне су на следећем линку:

http://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-a/erazmus/ka103/7375-konkurs-ka103-2021

Имунизација против COVID-19, пријава

Поштовани,

Влада Републике Србије, Кабинет председника Владе је доставио Министарству просвете, науке и технолошког развоја обавештење да сви запослени из установа и институција које су у надлежности Министарства, а који су заинтересовани за имунизацију против COVID-19, пријаву треба да учине попуњавањем упитника на порталу еУправа (www.euprava.gov.rs).

https://euprava.gov.rs/usluge/6224

 

ВРХ