Информације о упису 2024/2025

Поштовани будући студенти,

на овој страници можете наћи информације о читавом току уписа на прву годину студија у школској 2024/25. години, на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Страница ће редовно бити освежавана новим информацијама, конкретно датумима који су кључни за Вас, као што су термини пријаве на конкурс, термини полагања пријемног испита и сл. Стога, трудите се да редовно испратите сваке евентуалне промене и допуне, како не би били ускраћени за неку битну информацију.

Комплетан процес уписа на Факултет спорта и физичког васпитања (у даљем тексту: ФСФВ) може се поделити у неколико целина, и то су:

 • припреме за упис
 • пријава на конкурс
 • полагање пријемног испита 
 • рангирање и финализација уписа 

Припреме за упис се организују сваке године (само за јунски конкурсни рок), трају четири недеље и нису обавезне. На припремама кандидати пролазе кроз тестове који их чекају на самом пријемном испиту, те је врло корисно, самим тим и препоручљиво, да кандидати који немају искуство бављења спортом или сазнања од старијих колега прођу програм припрема и спремно дочекају пријемни испит. Програм се одвија под водством наших професора и асистената, сваком кандидату се посвећује неопходна пажња, а читав процес надгледају екипе медицинске помоћи.

Ове године припреме се одржавају од 10. до 28. јуна, а пријава за припреме вршиће се од 03. јуна до 28. јуна у просторијама Службе општих послова на приземљу ФСФВ. Пријем кандидата за припреме одржаће се у петак 07. јуна са почетком у 10 часова у новом амфитеатру факултета.

Приликом пријаве кандидат мора доставити фотокопију извештаја специјалисте спортске медицине којом се потврђује да је здравствено способан за програм припрема. Цена целокупног програма припрема износи 15.000,00 динара и тај износ је потребно благовремено уплатити на рачун факултета (модел уплатнице за пријаву на припреме). За све додатне информације кандидати се могу обратити кординатору за припреме, Гордани Шајнов, на телефон 021/450-188 локал 124.

На Универзитету у Новом Саду организују се два конкурсна рока за упис на факултете – јунски (текст конкурса) и септембарски (текст конкурса). По природи ствари, већи број пријава редовно се дешава у првом конкурсном року (због буџетских места, веће доступности жељених смерова). На ФСФВ у јунском конкурсном року кандидати ће моћи да конкуришу за упис на:

 • основне академске студије у четворогодишњем трајању (120 места на буџету, 80 места на самофинансирању) – профил: Дипломирани професор физичког васпитања и спорта (КУРИКУЛУМ СТУДИЈА)
 • основне академске студије у трогодишњем трајању (43 места на буџету, 57 места на самофинансирању) – профил: Професор физичког васпитања и спорта (КУРИКУЛУМ СТУДИЈА)

Студенти се приликом пријаве опредељују за један од понуђених смерова/профила. Услед тренутне здравствене ситуације, пријава ће се, највероватније, обављати електронским путем.
Неопходна документација обухвата:

 • попуњени пријавни лист
 • копију дипломе о завршеној средњој школи и оригинал на увид
 • копију сведочанстава сва четири разреда средње школе и оригинале на увид
 • копију извода из матичне књиге рођених и оригинал на увид
 • копија уверења о држављанству, не старијег од 6 месеци, и оригинал на увид
 • очитана електронска лична карта са чипом, односно фотокопирана лична карта без чипа и оригинал на увид
 • потврду о уплаћеној накнади за полагање пријемног испита од 7.000,00 динара (пример уплатнице)

Страни држављани који се пријаве за полагање пријемног испита полажу испит под истим условима као и домаћи студенти, али немају право уписа на терет буџета Републике Србије (изузев у случају када се писаном изјавом изјасне да су српске националности, што могу искористити припадници српске националне мањине из земаља у окружењу).

По завршетку пријаве на конкурс, сви пријављени кандидати ће бити разврстани у групе за полагање пријемног испита (распоред кандидата по групама) и за сваку групу ће бити направљен распоред полагања сваког теста који су укључени у пријемни испит. Распоред се прави тако да кандидати буду равномерно оптерећени и да имају довољно дугачку паузу између два теста како би се одморили и (по потреби) стигли на другу локацију на којој се врши полагање. За школску 2023/2024. годину, пријемни испит се састоји од 10 тестова којима се, кроз бодове, оцењују физичка спремност, знање и вештине кандидата.
Првог дана пријемног испита кандидати обавезно морају донети оригиналну лекарску документацију из Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад (https://www.zzzzsns.co.rs). Максималан број бодова које кандидат може да освоји на пријемном испиту је 60, а минималан број бодова за пролаз је 20. За кандидате који освоје мање од овог броја бодова или буду дисквалификовани на неком од тестова сматраће се да нису положили пријемни испит. Такође треба напоменути да кандидати носе и одређен број бодова из средње школе, а тај број бодова добија се тако што се збир просека из сва четири разреда помножи са 2 (два). На крају првог и другог дана пријемног испита на сајту ФСФВ биће објављена прелиминарна листа освојених бодова из до тада завршених тестова, док ће на крају трећег дана бити објављена и прелиминарна збирна листа, са урачунатим бодовима из средње школе. Кандидати могу поднети евентуални приговор на резултате у року од 24 сата од завршетка пријемног испита, након чега се објављује коначна ранг лист за упис.

Након завршеног пријемног испита и рангирања, студенти процес уписа завршавају предајом документације за упис у студентској служби. Прва два дана уписа уписују се буџетски студенти који су то право остварили пласманом на ранг листи, трећи дан се врши прозивка кандидата где студенти рангирани испод 120-ог места бирају између буџетских места на трогодишњим академским студијама (уколико је преостало места) и самофинансирајућих места на четворогодишњим академским студијама, након чега следи упис на преостала непопуњена буџетска места, а четврти и пети дан уписа се уписују преостали студенти на самофинансирајућа места на све доступне профиле студија. Распоред уписивања кандидата који су положили пријемни испит. Документација коју студенти предају приликом уписа је следећа:

 • оригинал диплома завршене средње школе
 • оригинал сведочанства сва четири разреда средње школе
 • очитана електронска лична карта са чипом или копија личне карте без чипа
 • оригинал уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених
 • попуњен студентски картон
 • две слике (једна за индекс, друга за студентски картон)
 • два ШВ-20 обрасца
 • уписни лист
 • попуњен индекс
 • уплатница за трошкове уписа (сви студенти)
 • уплатница за прву рату школарине (само самофинансирајући студенти)

Сву потребну документацију студенти приликом уписа купују на скриптарници факултета, осим слика које морају обезбедити раније. Приликом уписивања, студенти ће добити одговарајући број индекса јединствен за сваког студента. Са даном комплетирања предаје документације студент се сматра уписаним на ФСФВ и истог дана може добити све неопходне потврде о упису.

Пријава кандидата за полагање пријемног испита: (датуми ће бити благовремено објављени)
Полагање пријемног испита: (датуми ће бити благовремено објављени)

За сву неопходну помоћ у виду информација, препорука и савета, будући студенти се могу обратити Студентској асоцијацији ФСФВ-а.

Напомена: црвеном бојом су означени делови текста који су промењени или допуњени у односу на оригинални текст постављен крајем фебруара.

Информатор за будуће студенте

ВРХ