Пријемни испит

УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(цео текст Конкурса)

ЗДРАВСТВЕНИ И ПОСТУРАЛНИ (ТЕЛЕСНИ) СТАТУС

Контраиндикације из претходног става су:

I

Телесни недостаци и деформитети (посебно: оштећење локомоторног апарата, деформитети кичменог стуба, трајни инвалидитета тежег степена, херније)

II

Кожне болести и полне болести са развијеном сликом

III

Стање после тежих заразних болести

IV

Говорне мане

V

Психонеурозе

VI

Неуролошка и психичка обољења и оштећења 
(посебно: падавица, синкопа)

VII

Оштећења чулног апарата (посебно: оштећење вида, оштећење слуха, оштећење апарата за равнотежу, оштећење рецепторног апарата за бол)

VIII

Болести срца и крвних судова (посебно: хипертензија, варикозитети)

IX

Болести крви и малигне болести (посебно: хиперлипидемија, анемија, хемофилија)

X

Болести респираторног система (посебно: астма, хронични бронхитис, туберкулоза)

XI

Болести дигестивног система (посебно: улкусна болест, оболење панкреаса, оболење јетре, жучних путева)

XII

Болести мокраћно – полних путева (посебно: болести бубрега, калкулоза)

XIII

Гинеколошка оболења

XIV

Болести ендокриног система и болести метаболизма (посебно: дијабетес)

XV

Наследне болести и урођене мане

ОСНОВ РАНГИРАЊА

Основ рангирања кандидата за упис у прву годину основних студија је:

 1. резултат на испиту за проверу склоности и способности и
 2. успех у средњем образовању.

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ

Кандидат полаже испит за проверу склоности и способности (у даљем тексту: испит). Испит садржи:

 1. Тест познавања појмова из области спорта и физичког васпитања,
 2. Тест знања и способности пливања,
 3. Полигон свестраности,
 4. Трчање на 800 м – жене и 1.500 м – мушкарци,
 5. Полигон спортских игара,
 6. Тест за проверу осећаја за ритам и покрет,
 7. Спортска гимнастика.

Тест познавања појмова из области спорта и физичког васпитања

Тест знања и способности пливања

МУШКАРЦИ 

БОДОВИ 

ЖЕНЕ

Испливао мање од 25м ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА Испливала мање од 25м

Испливао 25м

0

Испливала 25м

45.01 и више

1

 60.01 и више

44.01 – 45.00

2

58.01 – 60.00

42.01 – 44.00

3

55.01 – 58.00

39.01 – 42.00

4

51.01 – 55.00

35.01 – 39.00

5

46.01 – 51.00

32.01 – 35.00

6

42.01 – 46.00

30.01 – 32.00

7

39.01 – 42.00

30.00 и мање

8

39.00 и мање

Полигон свестраности

Процена моторичких способности кандидата врши се тестом "полигон свестраности".

МУШКАРЦИ

БОДОВИ

ЖЕНЕ

1:02.01 и више

1

1:15.01 и више

0:59.01 – 1:02.00

2

1:12.01 – 1:15.00

0:56.01 – 0:59.00

3

1:09.01 – 1:12.00

0:53.01 – 0:56.00

4

1:06.01 – 1:09.00

0:50.01 – 0:53.00

5

1:03.01 – 1:06.00

0:47.01 – 0:50.00

6

1:00.01 – 1:03.00

0:47.00 и мање

7

1:00.00 и мање

НАПОМЕНА: Кандидат мора савладати све задатке сигурним извођењем, без пада или губитка контроле кретања, у противном мора задатак поновити. Кандидат има право на три покушаја на сваком задатку. У случају не савладавања неког задатка ТЕСТ се прекида и кандидат добија 0 (нула) бодова. Кандидат који не приступи полигону свестраности елиминише се из даљег полагања пријемног испита.

Трчање на 800 и 1500 метара

Процена моторичких способности – типа издржљивости врши се следећим тестом:

МУШКАРЦИ 
1.500 м

БОДОВИ

ЖЕНЕ
800 м

6:20,1 и више

0

4:00,1 и више

5:41,0 - 6:20,0

1

3:28,1 - 4:00,0

5:23,0 – 5:40,9

2

3:22,1 – 3:28,0

5:11,0 – 5:22,9

3

3:15,1 – 3:22,0

5:00,0 – 5:10,9

4

3:05,1 – 3:15,0

4:51,0 – 4:59,9

5

2:56,1 – 3:05,0

4:39,0 – 4:50,9

6

2:47,7 – 2:56,0

4:38,9 и мање

7

2:47,6 и мање

Полигон спортских игара

Процена спортско–техничких способности врши се тестом "Полигон спортских игара".

КРИТЕРИЈУМ

БОДОВИ

Одсуство технике, непрецизно

0

Техника задовољавајућа, непрецизно

1

Техника добра, прецизно

2

Техника врло добра, прецизно

3

Техника одлична, прецизно

4

Техника одлична, прецизно и брзо

5

Тест за проверу осећаја за ритам и покрет

Тестом се процењује:

 1. осећај за ритам (повезивање покрета и кретања у ритму задате музике),
 2. тачност извођења задатих комбинација покрета и кретања,
 3. способност повезивања научених покрета и кретања,
 4. усклађеност покрета различитих делова тела.

Почетни став: став спетни, руке о бок.

ПРВИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Корак левом напред, десну одићи од тла и спојено вратити тежиште тела на десну назад. Привлачењем леве до десне, поскок на левој, предножити згрчено десном. Корак десном у десно и спојено, укрштен корак левом испред десне. Корак и поскок десном у десно, предножити згрчено унутра, левом.

 T1-1

T1-2.gif T1-3.gif

 

ДРУГИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Три наглашена корака (топота) напред (лева-десна-лева) уз истовремени пљесак рукама испред тела. Корак зибом почучњем, десном напред, одручити обема.

 T2-1.gif

T2-2.gif

 

ТРЕЋИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Искораком леве напред, предножити десном, заручити ван обема. Заножити десном, кроз приручење и предручење узручити ван обема. Приножењем и претклоном у горњем делу кичменог стуба приручити обема (лабављење) и спојено. Усклон, предручити левом, заручити десном ван.

 T3-1.gif

T3-2.gif

 

ЧЕТВРТИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Зибом почучњем, бочни замах рукама на доле, предручити десно, заручити ван левом и спојено. Исто као 1. само супротном руком, напред–назад и спојено. "Млин" рукама (бочни кругови рукама) на доле и спојено. До става спетног, приручити.

 T4-1.gif

T4-2.gif

 

ПЕТИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Став одножни лево, предручити доле левом, кроз одручење узручити десном, отклон улево. Усклоном став спетни, одручити. Искораком и одскоком леве улево и привлачењем десне у ваздуху доскок на десну, одножити левом (галоп странце), издржај у одручењу. Искораком и спојено одскоком леве улево, поскок са одножењем десне и окретом за 180 степени у лево, доскок на леву, одножити десном, кроз приручење одручити обема и спојено.

 T5-1.gif

T5-2.gif

 

ШЕСТИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Корак десном у десно и окрет за 90 степени удесно, одручити и спојено. Корак левом у десно, окрет за 90 степени удесно, издржај рукама и спојено. Корак десном у десно, окрет за 180 степени удесно, издржај рукама и сп.  Докорак левом до става спетног, руке о бок.

 T6-1.gif

T6-2.gif

 

СЕДМИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Корак левом напред, привлачењем десне до леве, корак и поскок левом напред, предножити згрчено десном (полкин корак). Искораком десне напред "вага" на десној са заножењем леве, одручити обема (издржај).

 T7-1.gif

T7-2.gif

 

ОСМИ ТАКТ

РИТАМ ИЗВОЂЕЊА

Приножењем леве и усклоном став спетни, издржај у одручењу.
 
Суножним одскоком скок са окретом за 180 степени улево (или удесно), чеони кругови надоле, суножним доскоком до почучња обема. Усправ, став спетни, приручити.

 T8-1.gif

T8-2.gif

 

ТЛОЦРТ ПОЛИГОНА

Tlocrt.gif

Преузми музику за обавезну вежбу (.wма)

НАЧИН БОДОВАЊА:

Спортска гимнастика

Мушкарци и жене – тло

 1. Из става спетног, заручити и са 2–3 корака залета скок предножно–разножно са доскоком у став спетни, предручити косо горе.
 2. Два колута напред, упор чучећи.
 3. Колут назад.
 4. Усправ, искораком став у упору.
 5. Спуст до упора стојећег, суножним поскоком окрет за 90о.
 6. Два спојена премета странце; став спетни, приручити.

Мушкарци – вратило

 1. Дочелно вратило, натхватом у ширини рамена:
 2. Замахом једне и одскоком друге (или суножним одскоком, или згибом), узмах до упора предњег.
 3. Суножним замахом назад, ковртљај назад.
 4. Суножним замахом назад, саскок.

Жене – нижа притка двовисинског разбоја

 1. Замахом једне и одскоком друге (или суножним одскоком или згибом), узмах до упора предњег;
 2. Премах одножно десном напред до упора јашућег, прехват десном из натхвата у потхват, премахом одножно левом напред саскок са окретом од 90° до става спетног са хватом десне за притку.

Сваки од два гимнастичка састава биће процењен на основу грешака у техници извођења и држању тела на скали од 0-5. Резултат кандидата изражава се аритметичком средином две оцене.