Мастер студије

Циљеви студијског програма на мастер академским студијама задовољавају следеће исходе учења:

Опште компетенције: напредна знања из струке; способност анализе и синтезе, способност учења; способност примене знања у пракси; усмена и писмена комуникација на српском језику; вештине информационог менаџмента; способност за самосталан рад; познавање енглеског језика (стручни дискурс); способност тимског рада; способност ефективне комуникације са стручњацима других профила; способност критике и самокритике; интерперсоналне вештине.

Специфичне компетенције: стицање проширених и продубљених знања из физичког васпитања и спорта; интегрисање знања из матичне дисциплине и других научних дисциплина од значаја за физичко васпитање и спорт; саопштавање знања на кохерентан и логичан начин; познавање и разумевање домета научних истраживања у физичком васпитању и спорту, актуелних трендова и научних изазова; оспособљавање да се критички анализира постојећа пракса физичког васпитања и спорта; развијање ефективних наставних/тренажних програма заснованих на базичним принципима хуманог раста и развоја и актуелним научним сазнањима; овладавање напредним евалуационим процедурама у физичком васпитању и спорту; стицање знања и вештина које произилазе из изборног дела студијског програма; стицање напредне истраживачке компетенције у подручју физичког васпитања и спорта; усвајање високих професионалних стандарда и етике.

Лице које је завршило мастер академске студије на студијском програму Мастер професор физичког васпитања и спорта, израдило и одбранило завршни мастер рад, стиче академско звање Мастер професор физичког васпитања и спорта.

 

Курикулуми мастер академских студија на српском и енглеском језику (.PDF):

Курикулум мастер студија на српском језику

Курикулум мастер студија физичко васпитање, физичка активност и здрављефизичко васпитање, физичка активност и здравље

Curriculum of Master Academic Studies in English

Одлука извођачима наставе: Мастер професор физичког васпитања и спорта

Одлука извођачима наставе: Мастер студија физичко васпитање, физичка активност и здравље

ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА И ОВЕРУ СЕМЕСТРА ЗА 2019/2020. ГОДИНУ