Основе истраживања у спорту и физичком васпитању 2

НАЈНОВИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Распоред полагања колоквијума и испита у апсолвентским роковима (за студенте из претходних генерација) можете видети овде.

 

КУРИКУЛУМ ПРЕДМЕТА

 

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Студенти полажу испит у терминима који су званично објављени на сајту факултета. Испит се полаже писмено у облику компјутерског теста и садржи 30 питања. Студент треба тачно да одговори на 18 питања (60%) да би добио позитивну оцену. Да би приступио полагању завршног испита студент треба да има завршене све предиспитне обавезе.

Елементи закључне оцене

Похађање наставе подразумева најмање 70% одслушаних предавања и вежби и мноси укупно 20 бодова. За сваки неоправдани зостанак изнад 3 дозвољена, број бодова се умањује за 10. Студент са више од 5 неоправданих изостанака не може добити потпис.

Колоквијум из информатике обухвата практичан рад у програму за обраду текста Word и презентације Power Point и доноси 10 бодова. Тест из информатике садржи 20 питања из те области и доноси 10 бодова. Материја из информатике се не налази у завршном испитном тесту.

Завршни испитни тест у виду теста на компјутерау са 30 питања, доноси укупно 60 бодова (број тачних одговора x 2). Студент треба да оствари најмање 18 тачних одговора (60%) да би положио тест.

Завршна оцена се формира на основу збира бодова остварених на свим наведеним активностима. Број бодова се претвара у завршну оцену по стандардној скали која се користи на факултету (51-60 оцена 6; од 61-70 оцена 7; од 71-80 оцена 8; од 81-90 оцена 9 и 91 и више оцена 10).