Основе истраживања у спорту и физичком васпитању 1

   НАЈНОВИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Потписи за зимски семестар даваће се у уторак 15.01.20109. године на теоријском предавању. До краја следеће недеље студенти треба да предају сва оправдања за изостанке у току семестра. Оправдања се дају наставницима на практичној настави.

 

За све додатне информације и наставне садржаје посетите сајт krneta.in.rs

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ

 

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Студенти полажу испит у терминима који су званично објављени на сајту факултета. Да би приступио полагању завршног испита студент треба да има положен колоквијум из статистике.

Елементи закључне оцене

Похађање наставе подразумева најмање 70% одслушаних предавања и вежби и носи укупно 20 бодова. За сваки неоправдани изостанак изнад 3 дозвољена, број бодова се умањује за 10. Студент са више од 5 неоправданих изостанака не може добити потпис.

Колоквијум из статистике обухвата практичан рад у статистичком програму и решавање проблемских задатака. Колоквијум доноси 20 бодова (оцена x 2).

Завршни испит се полаже у виду компјутерског теста са 30 питања, који доноси укупно 60 бодова (број тачних одговора x 2). Студент треба да оствари најмање 18 тачних одговора (60%) да би положио тест.

Завршна оцена се формира на основу збира бодова остварених на свим наведеним активностима. Број бодова се претвара у завршну оцену по стандардној скали која се користи на факултету (51-60 оцена 6; од 61-70 оцена 7; од 71-80 оцена 8; од 81-90 оцена 9 и 91 и више оцена 10).

 

КУРИКУЛУМ ПРЕДМЕТА